ABC Projekcji
Uchwyty
Naglosnienie
Ekrany
FlipCharty Projektory Sterowanie
Strona glowna Dlaczego my ? Produkty Jak kupic ? Baza wiedzy Kontakt
W koszyku masz 0 przedmiot(ów), na łączną sumę: 0,00 zł
Zarejestruj sie Zaloguj sie Przypomnij hasloREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób

sprzedaży prowadzonej przez Jacka Jaroszuka prowadzącego

działalność gospodarczą pod firmą ABC Projekcji Jacek Jaroszuk
z siedzibą we Wrocławiu, za pośrednictwem sklepu internetowego

www.abcprojekcji.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz

określa zasady i warunki świadczenia przez Jacka Jaroszuka
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABC Projekcji
Jacek Jaroszuk z siedzibą we Wrocławiu usług nieodpłatnych drogą
elektroniczną.

§ 2 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu

Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca

w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) Pocztę Polską S.A.
b) Firmę kurierską

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych

wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,

wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem

i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez
Klienta Rejestracji.
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego
ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub
Strona 1/15
innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta
w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty
elektronicznej Klienta.
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze

wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca - oznacza Jacka Jaroszuka prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą ABC Projekcji Jacek Jaroszuk z siedzibą we
Wrocławiu (52-413), ul. Dzierżonia 6a, NIP: 894-166-24-18, REGON:

932222035, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
e-mail: jacek@abcprojekcji.com, będącego jednocześnie właścicielem
Sklepu Internetowego.
13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod

którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające

w domenie www.abcprojekcji.pl.
14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za

pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.

15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą
elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między
Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny
internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,
formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem.

2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za

pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako

zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie
Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych
Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach
stosowanych w sieci Internet.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony

Strona 2/15

Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do

przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 4 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność
Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami
zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem

postanowień §5 Regulaminu.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na
zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego

było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich

popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,

typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu

Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej

Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub

Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu

korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
elektronicznej.

5. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do

jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm

działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu
Internetowego, Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub
uzasadnione interesy Sprzedawcy.
7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu
Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne

wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu

prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która
naruszałaby interes Sprzedawcy.
8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet

i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może

się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować
Strona 3/15

właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej

zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe
i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca
nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu
w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 5 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień
w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu

i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do

Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się

w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem

poniższych zasad:
a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza

rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny
dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym
Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji
wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się

z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza

rejestracyjnego;

d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,

powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą
elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi
prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta

woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta

Klienta;
e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu
realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie
z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych
osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do

treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest
równoznaczne z:
Strona 4/15
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta
postanowień Regulaminu;

b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych

Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu

świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem

zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty
elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji,
informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim

przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych

osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub

przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
uwzględnia, iż:
a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo
dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców

współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej

Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,
zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za
wyjątkiem Loginu.

9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania

poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie
zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło
znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę,
z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji
Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując

odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym

korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści
Strona 5/15
zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku
zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci
zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających
do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 6 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży
Towarów.
2. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest

zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod

danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu.
Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu

w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa

zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy.
Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola
w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia

do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz

łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy

oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem

zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez
Klienta zamówienia.
5. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 ust. 3.
6. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta,
jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak
Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od
dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym
na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą
elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
7. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn,

o których mowa w §6 ust. 6, Sprzedawca może zaproponować

Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta

zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest
Strona 6/15
możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta
zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim
nie jest ona możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji

zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa

(wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana

zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie
ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem
zamówienia).
8. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze:

a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych

polskich;
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których

Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych,

jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

9. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru

zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania
zamówienia przez Klienta.
10. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest
każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru
formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze

Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie
w biurze Sprzedawcy);

c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu

Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka
zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
12. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za
część zamówienia przy odbiorze.

13. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres

poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie
Strona 7/15
przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć
zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części

zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze

VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do
zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem
przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu

realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części

zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry,
zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14

(czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

Zasady zwrotu należności Klientom określono w §8 i §9 poniżej.

14. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu

informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do

realizacji zamówienia.
15. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
16. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki
przez Sprzedawcę.
17. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika
Dostawcy.
18. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego

protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

19. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.
Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze,

w godz. 9 - 18 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą

elektroniczną lub telefonicznie.

20. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy,

zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą
dostarczane Towary.

21. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego

adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy,
pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego
odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez
Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą
elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin
i koszt Dostawy.

§ 7 Reklamacje i gwarancje

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową
Strona 8/15
w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem

przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do

zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru
z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej
niezgodności.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do

reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go

o sposobie dalszego postępowania.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub
dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem

zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres

Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty
przesyłki.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca
naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na
pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na

znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta,

obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od

umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14

(czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony
zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją

udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.

Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek

sprzedawane produkty.
6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub
producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać

reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko

pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według
swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu
gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec
Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku
z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona

w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny

Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój

Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz

nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje

i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany

Strona 9/15
w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli

składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane,

poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub
telefonicznie.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży

bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie

w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest
przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest

uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu
zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
(czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:

a) bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 9 - 18

lub

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru

na adres Sprzedawcy.
4. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat,
należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy,

niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

§ 9 Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14
(czternaście) dni w przypadku:

a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia

opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku
zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego
Konsumentem zgodnie z §8 Regulaminu;
c) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania
reklamacji zgodnie z §7 Regulaminu.
2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej
zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje

Strona 10/15

zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za

pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu

z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta

do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego.

b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze

osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy

Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po

uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu
oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych
do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności
lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta
na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania,

o których mowa w §9 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy

wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie

niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu.

Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie

dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez

Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub

przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim

przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę
nieodpłatną Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługa wskazana w §10 ust. 1 powyżej świadczona jest 24 godziny

na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych
wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób

właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu

Rejestracji, na zasadach opisanych §5 oraz §6 Regulaminu.

5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia

Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia

żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać

usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na
szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta
przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
Strona 11/15

zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:

przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej

Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez
okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę

zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany
przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient

powinien poinformować o takim żądaniu Sprzedawcę pocztą
elektroniczną.

§ 11 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów

zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca

ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia

szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

będącego Przedsiębiorcą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną,

jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności

operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy
telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi
jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za
działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi
świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie
tych usług powierza.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub
utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające

z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę

przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie

(niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak,
jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie

jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub

przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód

spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów,

w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub
Strona 12/15
Regulaminem.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy

Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych
Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach
świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub
w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest
Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na

podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie

w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych
w Regulaminie.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest

przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych

Osobowych.
4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu

dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych

w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia
Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie

i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia

bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo
dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych
z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia
Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych

osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec

Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie
danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada

wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym

dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych

osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych,

przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie
bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub

instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie

Strona 13/15
Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na

wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu,

w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym

ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych,

ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów.
Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu
i nie zawierają danych osobowych Klientów.
10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas

korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu,

zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym

urządzenia końcowego Klienta.

11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron

Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych

Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych

urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznym.

13. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce

internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje,
że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub
uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

§ 13 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,

z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę

przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania
usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji

na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy

z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia
woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas
Rejestracji.
Strona 14/15

§ 14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu

Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy
Sklepu Internetowego.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

stron Sklepu Internetowego.
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy
Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę

na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie

Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu

i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego
przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś
Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni
przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej,
wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji

zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej

nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed

wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient

posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu

obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7
(siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak

akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z

postanowieniami §13.
5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem

zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który

obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy
sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych

na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2013

 

 
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
778966    1778880
tel. 71 363 48 71
movano_abcprojekcji

Autoryzacja na sprzedaż - dealer ekranów i stolików PROJECTAAutoryzacja na sprzedaż - dealer ekranów ADEOAutoryzacja na sprzedaż - dealer projektorów EPSON
Wyższa Szkoła Handlowa WrocławMEDICUS AIM Sp. z o.o.